ฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลนาส่วง

   ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี www.nasuangcity.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ